MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniach 11, 12 grudnia 2015 r. pracownicy Naszego Ośrodka wspólnie z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w zbiórce żywności. Zbiórkę zorganizował Oddział „Caritas” działający przy Parafii Wniebowzięcia Najświeższej Marii Panny i św. Mikołaja. W ciągu dwóch dni zebrano 2300 kg żywności, z której przygotowano ponad 100 paczek dla osób ubogich z tereny Bolesławca.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki , którym była możliwość przygotowania tak wielu paczek.

|
Super User

Z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariusza w dniu 09.12.2015 r. odbyło się spotkanie z naszymi wolontariuszami. W czasie spotkania była okazja do wręczenia dyplomów oraz drobnych upominków za dotychczasową działalność i pracę wolontarystyczną.
Zapraszamy do współpracy osoby chętne do działań na rzecz mieszkańców oraz podopiecznych  naszego Ośrodka.

  • DSC02554
  • DSC02556
  • DSC02557
  • DSC02558
  • DSC02561

|
Super User

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu ogłoszonego w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Projekty OPS oraz PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

Gmina Miejska Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, informuje, że dnia 24 listopada 2015 r. ogłasza nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

 

Celem partnerstwa jest realizacja całego projektu, wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem i realizacja zadań w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań (wyszczególnionych w umowie partnerskiej) w projekcie. Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bolesławiec. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem minimum 20, a maksymalnie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Czytaj więcej...

|
Super User

W dniu 30 maja 2015 r. parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywni oraz Bolesławieckim Partnerstwem Lokalnym  -  Aktywni z pasją .
Nasze Centrum Wolontariatu aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia. Stworzyliśmy stanowiska ceramiczne na których dzieci miały możliwość tworzyć własne prace z gliny, malować i stemplować biskwit. Wolontariusze chcąc uatrakcyjnić dzieciom ich święto, malowali im fantazyjnie twarze, częstowali własnymi domowymi wypiekami. W trakcie festynu dla zgromadzonych zaśpiewała wolontariuszka Kasia. Następnie odbył się konkurs piosenki w którym główną nagrodę ufundowała nasza wolontariuszka Agnieszka.

  • DSC02519
  • DSC02534
  • DSC02536

 

Wiecej zdjęć w galerii pt. Festyn z okazji Dnia Dziecka.