MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu ogłoszonego w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Projekty OPS oraz PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

Gmina Miejska Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, informuje, że dnia 24 listopada 2015 r. ogłasza nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

 

Celem partnerstwa jest realizacja całego projektu, wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem i realizacja zadań w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań (wyszczególnionych w umowie partnerskiej) w projekcie. Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bolesławiec. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem minimum 20, a maksymalnie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Czytaj więcej...

|
Super User

W dniu 30 maja 2015 r. parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywni oraz Bolesławieckim Partnerstwem Lokalnym  -  Aktywni z pasją .
Nasze Centrum Wolontariatu aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia. Stworzyliśmy stanowiska ceramiczne na których dzieci miały możliwość tworzyć własne prace z gliny, malować i stemplować biskwit. Wolontariusze chcąc uatrakcyjnić dzieciom ich święto, malowali im fantazyjnie twarze, częstowali własnymi domowymi wypiekami. W trakcie festynu dla zgromadzonych zaśpiewała wolontariuszka Kasia. Następnie odbył się konkurs piosenki w którym główną nagrodę ufundowała nasza wolontariuszka Agnieszka.

 • DSC02519
 • DSC02534
 • DSC02536

 

Wiecej zdjęć w galerii pt. Festyn z okazji Dnia Dziecka.

|
Super User

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się
o przyznanie nowego świadczenia
–    zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
 2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 11,22 zł  miesięcznie,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,58 zł  miesięcznie,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł  miesięcznie.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00.

|
Super User

W lutym 2015r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
Ośrodek Wsparcia będzie między innymi kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu  w okresie od lutego do grudnia 2015 r.  poprzez :

- systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,

- konsultacje psychologiczne,

- mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy.

 

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

- zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy  w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa
   specjalistycznego;

- budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie :

- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s przemocy,

- wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc  tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą

 

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

 • - osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
 • - osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów , w formie  kontynuacji.
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej  2   w Bolesławcu.