MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

INFORMACJA

Od 1 lutego 2022 r, nastąpi zmiana godzin przyjmowania Pani psycholog Anny Wojciechowskiej - Padewskiej

w poniedziałki będzie przyjmować od 15.00 do 18.00 zaś w piątki od 07.00 do 09.00

|
Super User

Dodatek osłonowy na rosnące ceny energii, gazu i żywnosci.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych przy ul. Cichej 7, pokój nr 1.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w siedzibie MOPS przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.boleslawiec.pl .

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 075 645 78 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 11.00 oraz 11.30 - 14.30. .

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się : osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą
i gospodarującą lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym w przypadku wniosków złożonych  do 31 lipca 2022r. tj. za rok 2020, a w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022r. na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym tj. za rok 2021. Wyliczenie dochodu odbywa się na podstawie definicji dochodu i sposobie wyliczania  z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1).

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO                         

 

 

 

|
Super User

Zmiany w programie Rodzina 500 +


Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.


Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje  nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.


Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy tj. w Bolesławcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  


Ważne:
Gminy będą również kontynuowały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków  złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli więc w 2021 r. osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.


Zaś wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

|
Super User

 

Informujemy, że w 2022 roku nadal funkcjonuje Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu Al. Wojska Polskiego 6/76.

Od 11 stycznia 2022 r. ośrodek wsparcia rozszerza swoją ofertę pomocową. Do zespołu specjalistów pracujących w Ośrodku dołącza prawnik - Pani Joanna Bromboszcz – Malak.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów na 2022 r. oraz korzystania z usług Ośrodka.

 

Harmonogram realizacji działań przez Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w problem uzależnienia i przemocy

Styczeń

3,10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Nr telefonu

kontaktowego

506 019 848

Luty

7,14,21,28

1,8,15,22

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Marzec

7,14,21,28

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Kwiecień

4,11,25

5,12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Maj

2,9,16,23,30

10,17,24,31

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Czerwiec

6,13,20,27

7,14,21,28

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Lipiec

4,11,18,25

5,12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Sierpień

1,8,22,29

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Wrzesień

5,12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Październik

3,10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Listopad

7,14,21,28

8,15,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Grudzień

5,12,19

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-19.00

13.00-17.00

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych i seksualnych

- konsultacje

-interwencja kryzysowa

-udzielanie wsparcia psychologicznego

- psychoedukacja

- konsultacje rodzinne

Styczeń

24,31

12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Nr telefonu kontaktowego

601 921 449

Luty

7,14

2,9,16,23

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Marzec

14,21

2,9,16,30

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Kwiecień

4,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Maj

16,23

11,18,25

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Czerwiec

6,27

1,8,22,29

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Lipiec

4,11

6,13

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Sierpień

8,22

3,10,24

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Wrzesień

12,19

7,14,28

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Październik

10,24,31

5,12,19

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Listopad

21,28

2,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Grudzień

5,12

7,14

Poniedziałek

Środa

15.10-18.10

8.45 - 15.45

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

 

Poszczególne działania Miesiąc Dzień miesiąca Dzień tygodnia Godzina Uwagi
Forma kontaktu

SPECJALISTA
PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ –
Katarzyna Gałązka
- diagnoza w kierunku uzależnienia
- profilaktyczna działalność edukacyjna
- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym
- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym i ich rodzinom

Styczeń 4,18
5,12,19,26
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Nr telefonu
kontaktowego
571 306 394
Luty 1,15
2,9,16,23
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Marzec 1,15,29
2,9,16,23,30
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Kwiecień 12,26
6,13,20,27
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Maj 10,24
4,11,18,25
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Czerwiec 7,21
1,8,22,29
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Lipiec 5,19
6,13,20,27
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Sierpień 2,16,30
3,10,17,24,31
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Wrzesień 13,27
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Październik 11,25
5,12,19,26
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Listopad 8,22
2,9,16,23,30
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00
Grudzień 6,20
7,14,21,28
Wtorek
Środa
14.30 -17.30
08.00 -10.00

 

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze w związku z problemem uzależnień i przemocy

Styczeń

10,17,24,31

5,12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

7,14,21,28

2,16,23

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Marzec

7,14,21,28

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Kwiecień

4,11,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Maj

2,9,16,23,30

4,11,18,25

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Czerwiec

6,13,20,27

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Lipiec

18,25

20,27

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Sierpień

1,8,22,29

3,10,17,24,31

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Wrzesień

5,12,19,26

7,14,21,28

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Październik

3,10,17,24,31

5,12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Listopad

7,14,21,28

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Grudzień

5,12,19

7,14,21

Poniedziałek

Środa

15.00 – 19.00

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

TERAPEUTA

UZALEŻNIEŃ

Zbigniew Sondaj

- prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Styczeń

3,10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Marzec

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Kwiecień

4,11,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Maj

2,9,16,23,30

6,13,20,27

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Czerwiec

6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Lipiec

4,11,18,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Sierpień

1,8,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Wrzesień

5,12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Październik

3,10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Listopad

7,14,21,28

4,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Grudzień

5,12,19

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Dyżury specjalistów od stycznia 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

STREETWORKER

Zbigniew Sondaj

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Styczeń

1-31

 

50 godz.

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1-28

 

50 godz.

Marzec

1-31

 

50 godz.

Kwiecień

1-30

 

50 godz.

Maj

1-31

 

50 godz.

Czerwiec

1-30

 

50 godz.

Lipiec

1-31

 

25 godz.

Sierpień

1-31

 

25 godz.

Wrzesień

1-30

 

50 godz.

Październik

1-31

 

50 godz.

Listopad

1-30

 

50 godz.

Grudzień

1-31

 

50 godz.

Dyżury specjalistów 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA

Barbara Makowska

- prowadzenie profilaktyki dzieci i młodzieży

- psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i rodzin

- wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży uzależnionej behawioralnie

Styczeń

4,11,18,25

5,12,19,26

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Nr telefonu

kontaktowego

503 458 832

Luty

1,8,15,22

2,9,16,23

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Marzec

1,8,15,22,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Kwiecień

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Maj

10,17,24,31

4,11,18,25

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Czerwiec

7,14,21,28

1,8,15,22,29

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Lipiec

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Sierpień

Brak dyżurów

   

Wrzesień

6,13,20,27

7,14,21,28

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Październik

4,11,18,25

5,12,19,26

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Listopad

8,15,22,29

2,9,16,23,30

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Grudzień

6,13,20,27

7,14,21,28

Wtorek

Środa

15.30 – 19.30

Dyżury specjalistów 2022 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

PRAWNIK

Joanna Bromboszcz – Malak

-konsultacje prawne

Styczeń

11,18,25

Wtorek

15.00 – 17.00

Nr telefonu

kontaktowego

605 055 084

Luty

1,8,15,22

Wtorek

15.00 – 17.00

Marzec

1,8,15,22,29

Wtorek

15.00 – 17.00

Kwiecień

5,12,19,26

Wtorek

15.00 – 17.00

Maj

10,17,24,31

Wtorek

15.00 – 17.00

Czerwiec

7,14,21,28

Wtorek

15.00 – 17.00

Lipiec

5,12,19,26

Wtorek

15.00 – 17.00

Sierpień

2,9,16,23,30

Wtorek

15.00 – 17.00

Wrzesień

6,13,20,27

Wtorek

15.00 – 17.00

Październik

4,11,18,25

Wtorek

15.00 – 17.00

Listopad

8,15,22,29

Wtorek

15.00 – 17.00

Grudzień

6,13,20

Wtorek

15.00 – 17.00