MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DOT. INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w Bolesławcu realizacją ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać
od 26 września 2022 r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022 r.:

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00,
tel. 075 645 64 54,

- za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP: /mopsboleslawiec/skrytka (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
).

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku,
gdy są spełnione następujące łącznie warunki:

1. głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,  piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, oraz

2. główne źródło ciepła zgłoszone lub wpisane jest do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –
w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków o których mowa
w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
    i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1). 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2). 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3). 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);

4). 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku
oraz po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Wniosek o dodatki można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (www.mops.boleslawiec.pl) w zakładce aktualności, a także osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00
oraz w siedzibie MOPS w Bolesławcu ul. Cicha 7
od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wzór wniosku Bolesławiec

Klauzula - dodatek dla gospodarstw domowych

informacja dot. dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykozystywania niektórych źródeł ciepła

 

 

|
Super User

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w CARITAS PRZY

UL. KOŚCIELNEJ w DNIACH

26,27,28 września 2022 R.

w GODZINACH OD 10.00 DO 14.00

POMOC WYDAWANA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z LISTY MOPS

|
Super User

DODATEK WĘGLOWY

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że w Bolesławcu realizacją ustawy
o dodatku węglowym zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać
od 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) do 30 listopada 2022 r.

- osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00,
tel. 075 645 64 54.

- za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
z wykorzystaniem profilu  zaufanego).

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku,
gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
    na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz

  2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3.000,00 zł. Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu (www.mops.boleslawiec.pl)
w zakładce aktualności, a także osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego 1a (biurowiec) w godz. 8.00 – 18.00
oraz w siedzibie MOPS w Bolesławcu ul. Cicha 7
od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wniosek o dodatek węglowy

Klauzula informacyjna

|
Super User

 

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w CARITAS PRZY

UL. KOŚCIELNEJ w DNIACH

22,23,24 sierpnia 2022 R.

w GODZINACH OD 10.00 DO 14.00

POMOC WYDAWANA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z LISTY MOPS