MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków celem realizacji Programu ,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

            Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych,
 • w tym utrzymaniu higieny osobistej;wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Wnioskodawcy o wynikach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Kryteria według których dokonana będzie kwalifikacja do Programu to przede wszystkim:

 • stopień oraz rodzaj niepełnosprawności
 • sytuacja rodzinna
 • wiek
 • uczestnictwo w poprzednich edycjach programu
 • kolejność zgłoszeń

 

Szczegółowe informacje zawarte są wRegulaminie wewnętrznym doraźnej Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu zakwalifikowania osób do udziału w programie ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ’’ - edycja 2024

 

Regulamin wewnętrzny doraźnej Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu zakwalifikowania osób do udziału w programie ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością’’ - edycja 2024

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Załącznik nr 2 - Karta czynności

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 – Klauzula

DOFINANSOWANIE

Kategoria: