MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

aktu bal karnawalowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu po raz kolejny zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Zabawa Karnawałowa”, która odbędzie się dnia 29.01.2022r. Akcja organizowana jest na rzecz naszych najmłodszych podopiecznych.

Wspólnie możemy sprawić, że choć na chwilę na dziecięcych twarzach pojawią się uśmiechy.
Do udziału w naszej akcji serdecznie zapraszamy zarówno instytucje działające na terenie Bolesławca, jak i osoby prywatne.

Jeśli zechcą Państwo wesprzeć organizowaną przez nas zabawę karnawałową to ewentualne wsparcie finansowe prosimy przekazywać na konto współpracującego z nami Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu z dopiskiem: „ MOPS – Zabawa Karnawałowa ”. Z każdej otrzymanej pomocy finansowej rozliczamy się fakturami, które są do wglądu.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu
ul.  Al. Tysiąclecia 32d/3
59 – 700 Bolesławiec
Nr konta:  62 1090 1939 0000 0001 4166 3123 tytułem:  MOPS – Zabawa Karnawałowa

Pomoc rzeczową prosimy przekazywać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Cicha 7
59 – 700 Bolesławiec

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu po raz drugi zaprasza do udziału w akcji "Bolesławiecka Paczka Życzliwości".
Nasze działania kierujemy do rodzin i osób samotnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Dzięki naszej akcji możemy sprawić, aby rodziny odzyskały poczucie wiary na lepsze jutro oraz z uśmiechem mogły spojrzeć na nadchodzące dni.

Do udziału w naszej akcji zapraszamy zarówno instytucje działające na terenie Bolesławca, jak i osoby prywatne.

 

Plakat Paczka Zyczliwosci

|
Super User


I N F O R M A C J A

O ZABEZPIECZENIU POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWIEC W OKRESIE ZIMY 2021/2022.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu przekazuje informacje dotyczące realizacji pomocy dla osób i rodzin w związku z nadchodzącym okresem zimowym:

1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al. Tysiąclecia 32 d/4 (schronisko dysponuje 33 miejscami, zgodnie z zawartym porozumieniem dla Gminy Miejskiej Bolesławiec zagwarantowanych jest 17 miejsc, 16 miejsc dla mieszkańców Gminy Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Osiecznica oraz Gminy i Miasta Nowogrodziec). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową, pełne wyżywienie, zaopatrywane są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej. W razie wystąpienia konieczności zakupu leków przez bezdomnych nie posiadających dochodów tut. Ośrodek przyznaje tym osobom zasiłki celowe na wykupienie lekarstw.

Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz pozostałych Gmin Powiatu Bolesławieckiego.

Kontakt do Schroniska: nr telefonu 75 735 25 22, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

- Osoby bezdomne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mają możliwość otrzymania skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (po zawarciu umowy umożliwiającej skierowanie do takiego schroniska).

2. W celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i rodzinom, które nie są w stanie we własnym zakresie zakupić opału tut. Ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych na zakup opału albo na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne w sezonie zimowym lub przyznaje pomoc w formie rzeczowej, tj. talon uprawniający do odbioru określonej ilości węgla ze składu opałowego (z dowozem do miejsca zamieszkania).

3. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które w codziennym funkcjonowaniu wymagają pomocy innych osób korzystają z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe: zakupy, palenie w piecu, sprzątanie, a także opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 telefonicznie 075 645 78 23, fax 75 645 78 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

4. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje pomoc w formie;

- opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin o niskich dochodach,

- opłacenia obiadów w stołówkach szkolnych osobom dorosłym spełniającym kryteria
programu,

- osoby niepełnosprawne lub pozbawione odpowiedniego zaplecza kuchennego mogą liczyć na catering – dowóz obiadów do miejsca zamieszkania,

Pomoc przyznawana jest osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej obowiązującego od 01 października 2018 r. tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 701 zł x 150% = 1.051,50 zł,

- dla osoby w rodzinie 528 zł x 150 % = 792 zł.
5. Przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna ul. Kościelna 3, w Bolesławcu ( tel. 75 646 63 50, www.sanktuarium.boleslawiec.pl) znajduje się punkt „CARITAS” z którym tut. Ośrodek ściśle współpracuje przy realizacji dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program – w ramach którego cyklicznie wydawana jest nieodpłatnie żywność - skierowany jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie w wystarczającym stopniu produktów żywnościowych. Podstawową przesłanką są niskie dochody wyliczane w odniesieniu do procentowej wartości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej nie przekraczają kwoty 1.542,20 zł (701 zł x 220%),

- dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł (528 zł x 220 % )

oraz towarzyszące temu inne okoliczności, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, opuszczenie zakładu karnego, alkoholizm, sieroctwo …).

6. W centrum miasta przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec Pl. Zamkowy (telefon 075 735 11 10), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą skorzystać z gorącego posiłku lub suchego prowiantu.

7. Przy ulicy Al. Wojska Polskiego 6/76 w Bolesławcu znajduje się Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

-  udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu

-  prowadzenie indywidualnego  i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

-  konsultacje psychologiczne

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

-  praca z dziećmi i młodzieżą

-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

-  praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

mieszkańcy miasta Bolesławca, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23.

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem  finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

8. Streetworker, z którym tut. Ośrodek współpracuje, monitoruje miejsca spotkań osób bezdomnych i uzależnionych na terenie naszego miasta - ulice, dworzec kolejowy, parki, tereny ogródków działkowych. Jego zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia, terapii uzależnienia, wskazywania placówek i instytucji (w tym Ośrodka Pomocy Społecznej) w których można uzyskać pomoc .

9. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu otwarto społeczną lodówkę. Zasada działania lodówek wpisuje się w ideę dzielenia się jedzeniem: zostaw, jeśli masz za dużo, weź – jeśli potrzebujesz. To kolejna inicjatywa, dzięki której mieszkańcy Bolesławca i nie tylko mogą się dzielić żywnością z najbardziej potrzebującymi, a każdy z nas zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia może podzielić się nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują. Społeczna lodówka otwarta jest dla każdego w godzinach od 7.00 do 15.00.
10. Na podstawie zawartej umowy miedzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu a osobą wymagającą wsparcia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego istnieje możliwość wypożyczenia w tut. Ośrodku:

- wózków inwalidzkich,  

- balkoników,

- kul ortopedycznych.

Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest nieodpłatnie.

11. Tut. Ośrodek od 23 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. uczestniczy w Programie „Wspieraj Seniora”.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program adresowany jest do:

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania organizacją pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami.

12. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Centrum Wolontariatu. Nasi wolontariusze udzielają pomocy osobom potrzebującym w formie dostarczania zakupów, pomocy w wyjściu na spacer, zakupu leków, pomocy w dotarciu do placówek służby zdrowia, udzielają również pomocy w formie bezpłatnych korepetycji, biorą udział w organizowaniu festynów, zbiórkach żywności.

13.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 realizowanego ze środków państwowego Funduszu Celowego
- Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z  orzeczeniami równoważnymi, które: mają niepełnosprawność sprężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

    w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

    w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

13.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

–zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji,

–załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

–wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej upowszechnia informację o instytucjach udzielających pomocy potrzebującym w okresie zimowym poprzez ogłoszenia w mediach, prasie lokalnej.

We wszystkich działaniach pracownicy tut. Ośrodka stosują zasady pracy zgodne z wymogami reżimu sanitarnego.

Sporządziła:

Alina Stempak