MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User
1. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych, Centrum Świadczeń Rodzinie wypłaca następujące rodzaje świadczeń:

 1. zasiłek rodzinny - oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • rodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 2. świadczenia opiekuńcze:zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia Kryterium dochodowe - wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę
 
Świadczenia rodzinne:
 
zasiłek rodzinny
95,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
 od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka 1 000,00 zł -jednarazowo od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł - miesięcznie
od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
samotnego wychowania dziecka 193,00 zł -miesięcznie ( nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci), zwiększenie o 80,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnospra- wności ( nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci), od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł - miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
90,00 zł - miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł – miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku
od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł - raz w roku od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
113,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

69,00 zł – przez 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje sięsiedziba szkoły ponad gimnazjalnej
od 01.11.2015 - 674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
lub
od 01.11.2015 - 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1000,00 zł - jednorazowo
dzieci urodzone po 01.01.2013 r. - obowiązuje kryterium dochodowe 1.922,00 zł
 
Świadczenia opiekuńcze:
 
świadczenia pielęgnacyjne

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - 1300,00 zł - miesięcznie

od 01.01.2017 r. - 1406,00 zł miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe
specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł miesięcznie od 01.11.2015 - 764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł - miesięcznie
nie obowiazuje kryterium dochodowe
2. Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione jest od przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

3. Uzyskanie i utrata dochodu.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).


Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowyoraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z poz. 567). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony. Utrata dochodu następuje na wniosek.


Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKÓW Pobierz
ŚWIADCZENIA RODZINNE
SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pobierz
SR-1Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pobierz
ZSR-05

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz
ZSR-06

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Pobierz
ZSR-07

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz
 ZSR-08  Świadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego Pobierz
 ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Pobierz
 ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Pobierz

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA (TZW. BECIKOWE)

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Pobierz
SR-2Z

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Pobierz
ZSR-05

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz
ZSR-06

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów (emerytura lub renta) w KRUS

Pobierz
ZSR-07

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Pobierz
  Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka Pobierz
  ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
 SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Pobierz
  ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Pobierz
 ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Pobierz
  SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 SR-4  Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Pobierz
 SR-4Z  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Pobierz
 ZSR-05  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Pobierz
 ZSR-06  Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów  z tytułu emerytury lub renty w KRUS Pobierz
 ZSR-07  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Pobierz
 ZSR-10  Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Pobierz
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Pobierz
Kategoria: