MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
w 2023 r.

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że realizacją ustawy o refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wnioski będzie można składać od 15 lutego 2023 r. do 29 lutego 2024 r.:

 • tradycyjnie w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Bolesławcu
  ul. Cicha 7, pok. Nr 1, w dniach:

- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30 – 11.00,

- wtorek, czwartek w godzinach 11.30 – 14.30,

 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przesyłając ww. wniosek na adres skrytki:  ePUAP:/mops.boleslawiec/skrytka, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy” otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

 1. Osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 2. Osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • dochody z gospodarstwa rolnego;
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

- 2021 r. w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2023 r.,

- 2022 r. w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

Załączniki do wniosku: 

Do wniosku o refundację podatku VAT załącza się:

 • umowę zawartą z odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Kontakt telefoniczny pod numerem 75 645 78 11.

Wniosek

Klauzula - dodatek gazowy

Kategoria: