MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:


1. Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu:
1)ubóstwa;
2)sieroctwa;
3)bezdomności;
4)bezrobocia;
5)niepełnosprawności
6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowawart.159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
11)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12)alkoholizmu lub narkomanii;
13)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14)klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

 Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wart.7 pkt 2–14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


Formy pomocy.


Świadczeniami z pomocy społecznej są:
    1. świadczenia pieniężne:
        a. zasiłek stały, zasiłek okresowy,
        b. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
        c. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
        d. pomoc dla rodzin zastępczych,
        e. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
        f. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
    2. świadczenia niepieniężne:
        a. praca socjalna,
        b. bilet kredytowany,
        c. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
        d. składki na ubezpieczenie społeczne,
        e. pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie,
        f. sprawienie pogrzebu,
        g. poradnictwo specjalistyczne,
        h. interwencja kryzysowa,
        i. schronienie,
        j. posiłek,
        k. niezbędne ubranie,
        l. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
        m. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
        n. mieszkanie chronione,
        o. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
        p. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
        q. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
        r. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.


3. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
    1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” ,
    2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
    3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.


 Do dochodu  nie wlicza się:
1)jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2)zasiłku celowego;
3)pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4)wartości świadczenia w naturze;
5)świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a)świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych   i pomocy pieniężnej, o której mowa w art.19ust.2 ustawy z dnia 24stycznia 1991r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego   w art.7a ust.2 ustawy z dnia 2września 1994r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach, w art.5a ust.2 ustawy  z dnia 31maja 1996r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych  w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich , w art.10a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych   oraz w art.10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015r.  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6)dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego;
7)świadczenia wychowawczego,  o którym mowa w ustawie z dnia 11lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
8)świadczenia pieniężnego ,o którym mowa wart.8a ust.1 ustawy z dnia 7września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z2018r. poz.1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz.1095);
9)świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz.2529);
10)nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art.31a ustawy z dnia 8sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1171).
4. Obowiązki rodzin.
Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.


5.Tryb udzielania pomocy.


Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:
1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy: - osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc,
2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy: - rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta - wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy,
3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną 4.Realizacja przyznanych świadczeń.
 

Złożenie wniosku


Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Bolesławca, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.


Sporządzenie wywiadu środowiskowego

 Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia zostają zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
 
Kontrakt socjalny

 Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.
 
Wydanie decyzji

 Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Realizacja świadczeń
 
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasach filii MOPS, w terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.
 
Odwołania od decyzji
 
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji MOPS-u w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się na piśmie przez sekretariat MOPS. Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 
Wymagane dokumenty
 
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia. Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne pisma przychodzące i wychodzące z ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje ośrodek i stanowią one dokumentację klienta od początku jego korzystania z pomocy społecznej.

Kategoria: