MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia
–    zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.)

 
Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:
    • Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021r. poz. 11 z późn. zm.);
    • Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
    • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego na okres od: 01-05-2022 r. do: 30-04-2023 r. wynosi:

    • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 13,38 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dołącza się kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 do 11.00 oraz 14.00 do 15.00

Kategoria: