MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się
o przyznanie nowego świadczenia
–    zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

  1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
  2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.  dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 11,35 zł  miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,77 zł  miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,92 zł  miesięcznie.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00.

Kategoria: