MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

         W dniu 15 września 2012 r. myśliwi  z Koła Łowieckiego „ Cyranka” zorganizowali spotkanie integracyjne dla dzieci podopiecznych naszego Ośrodka.
          Celem spotkania było zebranie karmy  dla zwierząt, które w okresie zimowym dokarmiają członkowie koła łowieckiego.  
         W tym dniu dzieci mogły zapoznać się z działalnością Koła oraz różnymi gatunkami zwierząt występującymi w naszych lasach. Dzieci mogły zobaczyć trofea myśliwskie oraz eksponaty.  Pogadanka przeprowadzona przez myśliwych uświadomiła wszystkim uczestnikom jak wielka jest rola człowieka w prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci poczęstunek oraz konkursy z nagrodami.

Galeria

|
Super User    W dniu 20 października 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu odbyło się spotkanie dyrekcji z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka, które zainaugurowało powstanie Centrum Wolontariatu.
    Celem powstania Centrum Wolontariatu jest wspieranie przez wolontariuszy dotychczasowych działań  pracowników socjalnych,  współdziałanie z nimi w realizacji misji Ośrodka, tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich i przełamywanie stereotypu, że pomoc społeczna to tylko „ rozdawanie pieniędzy”.
Zamierzeniem tut. Ośrodka jest włączanie osób z różnych środowisk w działalność wolontarystyczną. Angażowanie wolontariuszy  w działania  na rzecz ludzi nie radzących sobie z otaczającą ich rzeczywistością, a tym samym promowanie postaw obywatelskich. Podejmowane działania będą miały na celu zminimalizowanie bądź rozwiązywanie problemów społecznych dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Decyzją Dyrektora MOPS koordynatorem Centrum Wolontariatu została Beata Kołodziej.  
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, bezpośrednio do pracowników socjalnych :
Beaty Kołodziej pok. nr 6 i Iwony Marcinkiewicz pok. nr 4  w godzinach  od 8.00 do 10.00 i każdy wtorek i czwartek od godz. 14.00 do 15.00

Zapraszamy osoby chętne do współpracy !!!!!!!!


Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba „ wyobraźni miłosierdzia”.

Jan Paweł II

|
Super User

Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informują, że obsługują interesantów zgodnie z podziałem alfabetycznym w godzinach:

Renata Owsianik
(p. 11)
A, B, C, Ć, D, E, G, do Mę, N, Z, Ź;
Joanna Nowak
(p. 7)
F, H, I, J, K, od Mi, O, Ś;
Katarzyna Różycka
(p. 7)
L, Ł, P, R, S , T, U, V, W;
Karolina Kapusz
(p. 11)
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Poniedziałek - od 11.00 do 15.00
Wtorek - od 7.30 do 11.30
Środa - od 7.30 do 11.30
Czwartek - od 7.30 do 11.30
Piątek - od 7.30 do 11.30

Od 1 września 2012 r. osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane z numerkami wydawanymi w dniu przyjmowania w godzinach:

Poniedziałek od 11.00
Wtorek - Piątek od 7.15

 

Osoby składające wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pilęgnacyjnego i wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) będą przyjmowane bez numerków w godzinach przyjmowania klientów zgodnie z podziałem alfabetycznym.

 

|
Super User

W okresie od 01.08.2012 r do 31.08.2012 r jest realizowany przez MOPS w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, projekt o nazwie „Asystent Rodziny”.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie główny nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie dziecka.

Projekt „Asystent Rodziny” zakłada wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka. Zakłada również wprowadzenie i wzmocnienie, w ramach profilaktyki, działań asystentów rodziny, których zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Ma również na celu doskonalić i rozwijać współpracę pomiędzy przedstawicielami instytucji (m.in. szkoły, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów ), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji. Pierwszym i najważniejszym elementem tego projektu jest gmina i jej działania służące udzieleniu rodzinie wszechstronnej pomocy, tak aby mogła ona poradzić sobie z doznawanymi trudnościami i w efekcie by nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Działania pomocowe na poziomie gminy będą również prowadzone w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną i będą zmierzać do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, by możliwy był powrót dziecka pod ich opiekę. Działania te ustawodawca nazywa „wspieraniem rodziny” i mogą one mieć charakter działań profilaktycznych (uprzedzających wystąpienie niepożądanych skutków w funkcjonowaniu rodziny) lub zmierzających do reintegracji rodziny.
Projektem są objęte rodziny, które potrzebują wsparcia i wyrażają chęć uczestnictwa.
Asystent rodziny wykonuje prace w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.
Zakres działania asystenta:
- prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
- prowadzenie treningu budżetowego
- prowadzenie treningu kompetencji w zakresie dbania o zdrowie
- motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywowanie uczestnictwa w różnych sferach
jego życia
- prowadzenie kompetencji w zakresie organizacji czasu wolnego.