MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu ogłoszonego w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Projekty OPS oraz PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

Gmina Miejska Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, informuje, że dnia 24 listopada 2015 r. ogłasza nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

 

Celem partnerstwa jest realizacja całego projektu, wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem i realizacja zadań w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań (wyszczególnionych w umowie partnerskiej) w projekcie. Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bolesławiec. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem minimum 20, a maksymalnie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

 

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miejską Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu jako Lidera projektu z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych.

 

Kryteria wyboru:

1.    Kryteria formalne:

1). Oferta została złożona we wskazanym terminie,
2). Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa,
3). Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie,
4). Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,
5). Oferta jest podpisana prze osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Kryteria merytoryczne:

1). Potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu,
2). Wkład własny potencjalnego partnera w realizację projektu  - dokładny opis i oświadczenie gotowości do wniesienia wkładu własnego finansowego
lub niefinansowego (wyliczenia wkładu w oparciu o rynkowe stawki danej usługi zgodnie z Zasadami Kwalifikowalności Wydatków w ramach RPOWD na lata 2014-2020),
3). Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze pomocy społecznej, wsparcia dziecka i rodziny, realizacji projektów partnerskich,
4). Koncepcja udziału partnera w projekcie (opis zakresu merytorycznego, szczegółowy budżet, rezultaty, harmonogram).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta partnera do projektu w ramach RPOWD 2014-2020 - Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15”, osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, sekretariat: pokój nr 13 do dnia 16 grudnia 2015 r. do godziny 14.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00.

 

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mops.boleslawiec.pl oraz www.mops.boleslawiec.ibip.pl.

 

Wymagane dokumenty do oferty:

 1. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w załączniku nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. Aktualny statut podmiotu,
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat,
 5. Pisemna oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 885 ze zm.) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r., poz. 1417 ze zm.),
 8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy czynności w tym, np. podpisywanie umów, oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),
 9. Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego w wysokości określonej w Formularzu Oferty,
 10. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego potencjału kadrowego, np. CV osób,
 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu,
 12. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu – w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego,
 13. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).

 

 

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Pani Karolina Prosół 075 645 78 11.  
Załączniki:
1.    Złącznik nr 1 – Formularz Oferty.

Kategoria: