MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKÓW Pobierz
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pobierz
FA-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pobierz
ZFA Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny Pobierz
ZFA-03 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Pobierz
ZFA-04 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS Pobierz
ZFA-05 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Pobierz
ZFA-06 Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów Pobierz
Kategoria: