MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

W związku z rozpoczynającym się okresem zimowym i koniecznością zabezpieczenia mieszkańców Bolesławca przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu  informuje o instytucjach, które  udzielają wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7
  • udziela pomocy w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym samotnym i niepełnosprawnym, które  z  różnych przyczyn wymagają pomocy  innych  osób. W  ramach  tych usług osoby te mają zaspokojone codzienne potrzeby  życiowe, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również   zapewnienie kontaktów z  otoczeniem;
  • w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 obejmuje  pomocą dzieci do lat 7,  uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych;
  • w celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i  rodzinom, które nie są  w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć  ww. potrzeb tut. Ośrodek  udziela pomocy  w  postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem   na zakup opału  lub  na opłacenie  rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne na sezon grzewczy 2016/2017,
 • Polski Czerwony Krzyż  Bolesławiec ul. Al.Tysiąclecia 32 d/4:
  • udziela pomocy  w postaci  całodobowego  schronienia  w  Schronisku dla osób bezdomnych,  osoby w nim przebywające mają  zapewnione: dach nad głową i pełne wyżywienie, opiekę lekarską oraz leczenie odwykowe, zaopatrywane są  w odzież, bieliznę   osobistą oraz środki czystości i higieny  osobistej;
 • Przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu ul. Plac Zamkowy
  • funkcjonuje jadłodajnia  parafialna, w której ubogie osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie  w postaci  gorącego posiłku lub suchego prowiantu.
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 8
  • osobom i rodzinom potrzebującym  udziela pomocy w postaci nieodpłatnego uzupełnienia  
         braków w odzieży i sprzęcie domowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że  realizuje wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Pomoc udzielana jest w oparciu o przepisy:

 1. ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.,
 2. uchwały nr XLVII/382/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata  2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc,
 3. uchwałę Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
   programu  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie  
   dożywiania”  na lata  2014- 2020.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci  i młodzieży z rodzin  o niskich dochodach  oraz osób dorosłych, stąd pomoc udziela się w szczególności:

 1. dzieciom  do czasu  podjęcia nauki w szkole  podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom   w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub   niepełnosprawnym.

Zasady przyznawania pomocy:
Pomoc  przyznawana jest osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej obowiązującego od 01 października 2015 r. tj.
- dla osoby samotnie gospodarującej kwoty  634 zł x 150% = 951 zł,
- dla osoby w rodzinie  514 zł x 150 % = 771 zł.

Formy wsparcia
Przyznawane wsparcie może przybrać następujące formy: opłaty obiadów stołówkowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

|
Super User

W dniach od 16 do 18.01.2017 r. w godzinach 9.00-14.00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy społecznej.

|
Super User

W dniach 28.11.2016r – 29.11.2016r. w godzinach 9:00-14:00 w parafii pw. WNMP przy ul. Kościelnej w siedzibie „CARITAS” będzie wydawana żywność dla osób, które korzystają z pomocy społecznej.