MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu w związku z nadchodzącym okresem zimowym informuje.

  1. W celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i rodzinom, które we własnym zakresie nie są w stanie zabezpieczyć ww. potrzeb tut. Ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału lub opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne na sezon grzewczy 2011/2012 albo przyznaje pomoc w formie rzeczowej, tj. poprzez wydanie talonu uprawniającego do odebrania określonej ilości węgla, nie więcej niż 1000 kg.
  2. Osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy innych osób mogą korzystać z usług opiekuńczych w miejscu swojego zamieszkania W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe podopiecznych, w tym również opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 lub telefonicznie 075 645 78 23.
  3. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al.1000-lecia 30 (na 30 miejsc). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową i pełne wyżywienie, środki czystości i możliwość zadbania o higienę osobistą. W razie konieczności tut. Ośrodek przyznaje zasiłki celowe na zakup leków. Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Nr telefonu 075 738 03 47, fax 075 732 31 58.
  4. W przypadku braku miejsc w Schronisku w Bolesławcu osoby bezdomne kierowane są do innych Schronisk poza terenem Bolesławca – Ośrodek ponosi koszty dojazdu tych osób do Schronisk. Ponadto osobom, których ostatnim miejscem zameldowania był Bolesławiec Ośrodek opłaca również koszty pobytu i wyżywienia.
  5. Zgodnie z Ustawą z 29 XII 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje ten program przy ścisłej współpracy z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ajentami stołówek szkolnych. Formy udzielanej pomocy: - opłacenie posiłków w przedszkolach na terenie Bolesławca dla dzieci z rodzin ubogich, - opłacanie obiadów w szkole dla uczniów z rodzin najuboższych oraz o niskich dochodach, - opłacanie obiadów osobom dorosłym, które nie są w stanie przygotować sobie samodzielnie posiłku w Restauracji „Arabika” lub w Domu Dziennego Pobytu. Innym uprawnionym osobom przyznaje się produkty żywnościowe do wykupienia w sklepach EKO, lub zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności.
  6. W centrum miasta przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec pl. Zamkowy (telefon 075 735 11 10) - funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie w postaci gorącego posiłku lub suchego prowiantu.
  7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu systematycznie współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz stowarzyszeniem Caritas, które to organizacje zajmują się dystrybucją żywności na terenie miasta i gminy Bolesławiec, w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED”.
  8. Zainteresowani mieszkańcy Bolesławca mają możliwość nieodpłatnego uzupełnienia braków w odzieży w siedzibach Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ponadto tut. Ośrodek udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup obuwia, bielizny i odzieży zimowej oraz leków.
  9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym sezonie zimowym rozwiesza 10 plakatów w miejscach gdzie najczęściej przebywają bezdomni, upowszechniając informację o instytucjach udzielających pomocy potrzebującym. Ponadto Ośrodek systematycznie współpracuje z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w celu monitorowania miejsc, gdzie przebywają ludzie w warunkach zagrażających im zamarznięciem.
Kategoria: