MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W lutym 2015r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
Ośrodek Wsparcia będzie między innymi kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu  w okresie od lutego do grudnia 2015 r.  poprzez :

- systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,

- konsultacje psychologiczne,

- mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy.

 

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

- zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy  w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa
   specjalistycznego;

- budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie :

- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s przemocy,

- wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc  tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą

 

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

  • - osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
  • - osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów , w formie  kontynuacji.
  • Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej  2   w Bolesławcu.
Kategoria: