MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User


I N F O R M A C J A

O ZABEZPIECZENIU POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWIEC W OKRESIE ZIMY 2021/2022.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu przekazuje informacje dotyczące realizacji pomocy dla osób i rodzin w związku z nadchodzącym okresem zimowym:

1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al. Tysiąclecia 32 d/4 (schronisko dysponuje 33 miejscami, zgodnie z zawartym porozumieniem dla Gminy Miejskiej Bolesławiec zagwarantowanych jest 17 miejsc, 16 miejsc dla mieszkańców Gminy Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Osiecznica oraz Gminy i Miasta Nowogrodziec). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową, pełne wyżywienie, zaopatrywane są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej. W razie wystąpienia konieczności zakupu leków przez bezdomnych nie posiadających dochodów tut. Ośrodek przyznaje tym osobom zasiłki celowe na wykupienie lekarstw.

Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz pozostałych Gmin Powiatu Bolesławieckiego.

Kontakt do Schroniska: nr telefonu 75 735 25 22, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

- Osoby bezdomne, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mają możliwość otrzymania skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (po zawarciu umowy umożliwiającej skierowanie do takiego schroniska).

2. W celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i rodzinom, które nie są w stanie we własnym zakresie zakupić opału tut. Ośrodek udziela pomocy w postaci zasiłków celowych na zakup opału albo na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne w sezonie zimowym lub przyznaje pomoc w formie rzeczowej, tj. talon uprawniający do odbioru określonej ilości węgla ze składu opałowego (z dowozem do miejsca zamieszkania).

3. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które w codziennym funkcjonowaniu wymagają pomocy innych osób korzystają z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe: zakupy, palenie w piecu, sprzątanie, a także opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 telefonicznie 075 645 78 23, fax 75 645 78 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

4. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje pomoc w formie;

- opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin o niskich dochodach,

- opłacenia obiadów w stołówkach szkolnych osobom dorosłym spełniającym kryteria
programu,

- osoby niepełnosprawne lub pozbawione odpowiedniego zaplecza kuchennego mogą liczyć na catering – dowóz obiadów do miejsca zamieszkania,

Pomoc przyznawana jest osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej obowiązującego od 01 października 2018 r. tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 701 zł x 150% = 1.051,50 zł,

- dla osoby w rodzinie 528 zł x 150 % = 792 zł.
5. Przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna ul. Kościelna 3, w Bolesławcu ( tel. 75 646 63 50, www.sanktuarium.boleslawiec.pl) znajduje się punkt „CARITAS” z którym tut. Ośrodek ściśle współpracuje przy realizacji dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program – w ramach którego cyklicznie wydawana jest nieodpłatnie żywność - skierowany jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie w wystarczającym stopniu produktów żywnościowych. Podstawową przesłanką są niskie dochody wyliczane w odniesieniu do procentowej wartości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej nie przekraczają kwoty 1.542,20 zł (701 zł x 220%),

- dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł (528 zł x 220 % )

oraz towarzyszące temu inne okoliczności, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, opuszczenie zakładu karnego, alkoholizm, sieroctwo …).

6. W centrum miasta przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec Pl. Zamkowy (telefon 075 735 11 10), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą skorzystać z gorącego posiłku lub suchego prowiantu.

7. Przy ulicy Al. Wojska Polskiego 6/76 w Bolesławcu znajduje się Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem. Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i  osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz  sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

-  udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu

-  prowadzenie indywidualnego  i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

-  konsultacje psychologiczne

-  krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia

-  praca z dziećmi i młodzieżą

-  pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym

-  praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

Z usług Ośrodka korzystać mogą:

mieszkańcy miasta Bolesławca, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Aktualnie ze względu na COVID – 19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00  tel. 75 645 78 23.

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem  finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

8. Streetworker, z którym tut. Ośrodek współpracuje, monitoruje miejsca spotkań osób bezdomnych i uzależnionych na terenie naszego miasta - ulice, dworzec kolejowy, parki, tereny ogródków działkowych. Jego zadaniem jest motywowanie do podjęcia leczenia, terapii uzależnienia, wskazywania placówek i instytucji (w tym Ośrodka Pomocy Społecznej) w których można uzyskać pomoc .

9. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu otwarto społeczną lodówkę. Zasada działania lodówek wpisuje się w ideę dzielenia się jedzeniem: zostaw, jeśli masz za dużo, weź – jeśli potrzebujesz. To kolejna inicjatywa, dzięki której mieszkańcy Bolesławca i nie tylko mogą się dzielić żywnością z najbardziej potrzebującymi, a każdy z nas zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia może podzielić się nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują. Społeczna lodówka otwarta jest dla każdego w godzinach od 7.00 do 15.00.
10. Na podstawie zawartej umowy miedzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu a osobą wymagającą wsparcia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego istnieje możliwość wypożyczenia w tut. Ośrodku:

- wózków inwalidzkich,  

- balkoników,

- kul ortopedycznych.

Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest nieodpłatnie.

11. Tut. Ośrodek od 23 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. uczestniczy w Programie „Wspieraj Seniora”.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program adresowany jest do:

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania organizacją pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami.

12. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Centrum Wolontariatu. Nasi wolontariusze udzielają pomocy osobom potrzebującym w formie dostarczania zakupów, pomocy w wyjściu na spacer, zakupu leków, pomocy w dotarciu do placówek służby zdrowia, udzielają również pomocy w formie bezpłatnych korepetycji, biorą udział w organizowaniu festynów, zbiórkach żywności.

13.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 realizowanego ze środków państwowego Funduszu Celowego
- Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad opieką dot. osób zależnych. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Bolesławiec sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z  orzeczeniami równoważnymi, które: mają niepełnosprawność sprężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

    w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

    w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

13.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wymagających wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

–zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu
przy ich realizacji,

–załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

–wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej upowszechnia informację o instytucjach udzielających pomocy potrzebującym w okresie zimowym poprzez ogłoszenia w mediach, prasie lokalnej.

We wszystkich działaniach pracownicy tut. Ośrodka stosują zasady pracy zgodne z wymogami reżimu sanitarnego.

Sporządziła:

Alina Stempak

Kategoria: