MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

MPiPS  przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Czytaj więcej...

|
Super User

W okresie od 01.07.2011 r. do 31. 12.2011 r. będzie realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7 projekt o nazwie "Fryzura dla Seniora". Projekt ma nacelu udostępnienie tańszych usług świadczonych przez salony fryzjerskie, ma przyczynić się do aktywizacji osób w wieku emerytalnym i mobilizacji do dbałości o wygląd, ograniczenia samotności, nawiązywania nowych kontaktów i relacji międzyludzkich oraz odmiany w życiu.


Zakłady biorące udział w projekcie:

   1. Salon fryzjerski "GODLEX"
      ul. Ogrodowa5, 59-700 Bolesławiec,
   2. Salon fryzjerski "FASHION"
      ul. Komuny Paryskiej 24A, 59-700 Bolesławiec.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie  - karnety wydawane będą w pok. nr 9 ( I piętro) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

|
Super User

Zapraszamy emerytów i rencistów w okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r. na kawę lub herbatę do wybranych lokali, po okazaniu karnetu za symboliczne 2 zł. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór karnetów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7.

Lokale biorace udział w projekcie:

   1. CAFE BAR "JOKER" ul. Starzyńskiego 23,
   2. "PEPEPIZZA" ul. Starzyńskiego 11/14,
   3. "TOSCANO" ul. Rynek 17/18,
   4. "ITALIAN PIZZA" ul. Gałczyńskiego 17.

|
Super User

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi także do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci. Wszystkie ofiary przemocy domowej potrzebują wsparcia - zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej czy medycznej.
Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, w szczególności:

  1. opracowywanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  2. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  3. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
  4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W związku z powyższym samorząd Miasta Bolesławiec w dniu 29 września 2010 r. przyjął Uchwałę nr LIX/478/10 Rady Miasta Bolesławiec dotyczącą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w mieście Bolesławiec.

Czytaj więcej...