MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

  1. Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
  2. Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
  3. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
  4. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  1. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  2. w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
  4. dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

 

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 

Program Rodzina 500plus to 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 

 Przepisy prawne:
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. 
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze z dnia 18 lutego 2016 r.  Pobierz

 

 Wnioski do pobrania:
 Wniosek o świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 +) Pobierz
 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) Pobierz
 Oświadczenie członkow rodziny prowadzacych działalnosc gospodarcza do wniosku o świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) Pobierz
 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) Pobierz
 Wykaz Dokumentów do świadczenia wychowawczego (500+) Pobierz

 

Przykłady wypełnionych dokumentów:
Wzór wniosku do Programu Rodzina 500+ bez kryterium dochodowego 
Pobierz
 Wzór wniosku do Programu Rodzina 500+ z kryterium dochodowym Pobierz
 Wzór załacznika do Programu Rodzina 500+ - Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym Pobierz
 Wzór wniosku do Programu 500+ - Oswiadczenie o ryczałcie Pobierz
Wzór wniosku do Programu 500+ - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Pobierz
Kategoria: