|
Super User
System dodatków mieszkaniowych.

System ten został wprowadzony ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, dla ochrony najemców o niskich dochodach, w związku z wprowadzoną reformą czynszów. Aktualnie dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) i w całości wypłacane są z budżetu miasta. 2.Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
 2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym,
 3. zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej, w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.


Ad. 1

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych do dodatku uprawnione są niżej wymienione osoby i przysługuje on:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy – czyli lokali komunalnych, mieszkań będących własnością zakładu pracy tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie : tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.Ad. 2

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza ”Deklarację o wysokości dochodów”, za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się dodając : wszystkie dochody ”brutto” osób, które stale z nim zamieszkują tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, o zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.2)).
 • dopłaty do czynszu, o której  mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2028r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania( Dz.U poz.1540 oraz z 2019r. poz.1309)
 • świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski( Dz.U. poz.2529)
 • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ( Dz.U.poz.1622).


Średni miesięczny dochód na osobę, oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w tym gospodarstwie, a następnie przez liczbę miesięcy (3). O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza :

 • 175% kwoty najniższej emerytury – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe ) - 2.189,04 zł
 • 125 % kwoty najniższej emerytury – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby( gospodarstwo wieloosobowe) - 1.563,60 zł


W przypadku przekroczenia w/w progów dochodowych na osobę, kwotę przyznanego dodatku mieszkaniowego pomniejsza się o kwotę nadwyżki dochodu. Zgodnie z Ustawą udział Wnioskodawcy w kosztach utrzymania mieszkania, w zależności od liczby osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe i średniego miesięcznego dochodu na osobę w tym gospodarstwie przedstawia się następująco:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, przy dochodzie do 150 % najniższej emerytury, Wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 15 % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Powyżej tej kwoty udział wynosi 20 %.
 • w gospodarstwie domowym od 2 do 4 osób, przy dochodzie do 100 % najniższej emerytury na osobę miesięcznie  Wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 12% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Powyżej tej kwoty udział wynosi 15 %.
 • w gospodarstwie domowym od 5 osób i więcej, przy dochodzie do 100 % najniższej emerytury na osobę miesięcznie, wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości: 10 % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.
Powyżej tej kwoty udział wynosi 12%. Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2021 roku wynosi 1.250,88 zł i ustalana jest na podstawie Komunikatu Prezesa ZUS.Ad.3

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, pozwalająca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać, powiększonej o 30 % powierzchni normatywnej, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:


  powierzchnia normatywna (do obliczeń dodatku) powierzchnia pozwalająca ubiegać się o dodatek
( powierzchnia normatywna + 30% )
dla gosp. domowego – jednoosobowego 35,00 m2 45,50 m2
dla - dwuosobowego 40,00 m2 52,00 m2
dla - trzyosobowego 45,00 m2 58,50 m2
dla - czteroosobowego 55,00 m2 71,50 m2
dla - pięcioosobowego 65,00 m2 84,00 m2
dla - sześcioosobowego 70,00 m2 91,00 m2W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)). 3. Ubieganie się o dodatek mieszkaniowy

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodu, należy pobrać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Cicha Nr 7.
 
  2. Z wnioskiem należy udać się do zarządcy budynku. Potwierdza on m.in. tytuł prawny Wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu i jego wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, gazu i centralnie ciepłej wody ( za brak wymienionych instalacji do wydatków na mieszkanie doliczane są ryczałty).
 
  3. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku, zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenie na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu (rachunek za zużyta wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych)
 
  4. Wnioskodawcy, którzy mają zawarte indywidualne umowy: na wodę i odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, do wydatków na mieszkanie (do czynszu) doliczają wydatki poniesione za miesiąc, w którym składają wniosek, a wynikające z realizacji w/w umów.
 
  5. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach, za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku i załącza niezbędne dokumenty, potwierdzające wykazane dochody (zaświadczenia). Ponadto, do wniosku należy dołączyć rachunek za energię elektryczną (za ostatni okres rozliczeniowy) i zestawienie wydatków na mieszkanie za miesiąc w którym składany jest wniosek (rachunek czynszu).
Wypłacanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje w trybie decyzji administracyjnej: prezydent, burmistrz, wójt lub upoważniona przez nich inna osoba. Decyzja w sprawie dodatku powinna być wydana, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w kwocie miesięcznej na okres: 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (np. data złożenia wniosku: 20.06.2009 r. - dodatek: 150,00 zł miesięcznie; na okres: od VII/2009 r. do XII/2009 r.).

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administratora (zarządcy) nieruchomości lub właściwej wspólnoty mieszkaniowej, pomniejszając tym samym wysokość czynszu osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. 5. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego. Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, a kwota zaległości przekracza: ponad 2 miesiące – na pisemny wniosek zarządcy (administratora), wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli zaległości nie zostaną wyrównane: w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu; decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy wygasa.

W przypadku wyrównania zaległości, w dopłacie do dodatku mieszkaniowego do pełnej wysokości czynszu w w/w terminie, dodatek mieszkaniowy wypłaca się ponownie, od daty wstrzymania (z wyrównaniem).

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

Dopłata do czynszu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Wymagane jest aby:
1)średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie
     3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni
     miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
 2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. ,
 3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

 3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).
Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
Czy o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy?
TAK, na podstawie art. 15zzzic. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.