|
Super User

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „ Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu” w okresie realizacji projektu CRZL w ramach określonych w projekcie 1.17. CRZL


Gmina Bolesławiec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu –ubiegająca się o środki na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu wyznaczonego w uchwale nr XLI/343/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009 r., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 „Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej” poprzez udział w konkursie zamkniętym z preselekcją nr CRZL/1.17/P/2010 ogłoszonym w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (POKL.01.02.00-00.017/08)-- w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712)-

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „ Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu”

Głównym celem partnerstwa jest inkluzja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu min. 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Bolesławieckiego Obszaru Wsparcia, a w szczególności dzieci i młodzieży. Projekt zakłada m.in. prowadzenia działań obejmujących sfery życia społecznego, które można podzielić na obszary: bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej, kultury i rozrywki, aktywności fizycznej, zabezpieczenia bytowego najuboższych.

Zakłada się, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie przez terenowych pracowników socjalnych w oparciu o rozmowę rekrutacyjną, zostaną objęte wsparciem, którego celem będzie m. in. wzrost motywacji do pokonywania barier w aktywnym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost kompetencji społecznych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
 2. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu – rewitalizacji społecznej na rzecz mieszkańców Obszaru Wsparcia w Bolesławcu,
 3. propozycję podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania,
 4. przedstawienie rodzaju i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem,
 5. przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie,
 6. przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu,
 7. przedstawienie zasad i narzędzi autoewaluacji projektu.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z „Wytycznymi w zakresie konstruowania lokalnych programów rewitalizacji społecznej – materiały pomocnicze dla partnerstw lokalnych” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, projekt 1.17. Informacje dostępne są na stronie http://www.crzl.gov.pl/.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości - Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,
 3. aktualny status podmiotu,
 4. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),
 6. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych,
 8. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.


  Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
 5. posiadanie środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie realizacji działań.

Ponadto podmiot ubiegający się o status partnera w programie winien spełniać następujące warunki:

 1. udokumentować co najmniej dwuletni okres działalności statutowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej, pomocy społecznej lub polityki społecznej,
 2. udokumentować działania prowadzone na rzecz jednostek, grup lub społeczności lokalnej z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 3. posiadać kadrę specjalistów uprawnionych do prowadzenia działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 4. prowadzić działania na obszarze objętym wsparciem.

Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.

Termin składania ofert - 15 marca 2011 r. do godz. 12.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację projektu „Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu ”.

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Cicha 7
59-700 Bolesławiec
Sekretariat, pokój 23, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30

lub przesłać pocztą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Cicha 7
59-700 Bolesławiec

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru min. Jednego partnera do wspólnej realizacji projektu „Wykorzystaj szansę – pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Wsparcia w Bolesławcu ”, 
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania, 
 3. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Dodatkowych informacji na temat naboru udzieli Pani Lidia Dudek, Tel. (75)645-78-45 lub 23.